മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മണിപുരം Edit
    ഒരു ദേശം,


മണിപുരം Edit
    ഒരു ദേശം


Entries from Datuk Database

മണിപുരം(നാമം):: മണിപൂരകം
മണിപുരം(നാമം):: കുടലിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം
മണിപുരം(നാമം):: രത്നം പതിച്ച ചിറ്റുടുപ്പ്
മണിപുരം(പുരാണ.):: ബഭ്രുവാഹനന്‍റെ നഗരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ biannual, bump, compliment, unforeseen, അണികലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean