മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മണിനാദം Edit
    മണിയുടെ ശബ്ദം
    sound of bell


മണിനാദം
    ting, knell, chime


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ heinous, mercury, അന്ധുലം, ആഞ്ജലിക്യം, അഗോചരത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean