മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മണിക്കിരീടം Edit
    രത്നങ്ങള്‍ പതിച്ച കിരീടം
    jewel studded crown


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ zap, അചലശ്രേഷ്ഠന്‍, അക്ലിഷ്ടവര്‍ണ്ണ, അസ്തമിക്കുക, പ്ശാരോടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean