മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മണിക്കരിങ്ങാലി Edit
    ഒരു തരം മുളവേര്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ declarant, onward, spinster, വൃക്ഷം, മാമലര്‍മങ്ക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean