മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മണികാഞ്ചി Edit
നാമം
    ഒരു കിളിപ്പാട്ടു വൃത്തം


Entries from Datuk Database

മണികാഞ്ചി(നാമം):: രത്നം പതിച്ച അരഞ്ഞാണ്‍
മണികാഞ്ചി(നാമം):: ഒരു കിളിപ്പാട്ടു വൃത്തം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ serpentine, ചെത്ത്, ഋണസംഖ്യ, വസുന്ധര, മുക്കുടിയന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean