മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മണാളന്‍ Edit
    മണവാളന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rancour, tap, അന്തരായാമം, ഞണുക്കം, വണ്ടാര്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean