മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഠിക Edit
    ചെറിയ മഠം
    a small monastery


Entries from Datuk Database

മഠിക(നാമം):: ചെറിയ മഠം
മഠിക(നാമം):: ചെറിയ അറ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aseity, congregate, patient, അപത്യകാമ, ചെങ്കടുക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean