മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മട്ടെക്കുക Edit
    മട്ടയ്ക്കുക നോക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപവര്‍ത്ത്യം, അശൂല, ആകല്പകാരന്‍, ആദേശകരന്‍, ചുണ്ടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean