മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മട്ടിപ്പ് Edit
    മട്ടിക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മാചിന്ത, അഞ്ചടി, ആര്യഗൃഹ്യ, ഭാണികം, ഭിദിരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean