മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മട്ടലര്‍ Edit
    വിടര്‍ന്നതും തേനുള്ളതുമായ പുഷ്പം
    blossomed flower with nectar


Entries from Datuk Database

മട്ടലര്‍(നാമം):: മടുമലര്‍ (തേനൂറുന്ന പൂവ്) (പ്ര.) മട്ടലര്‍ബാണന്‍ = കാമദേവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ accumulation, അപേഗണ്ഡന്‍, അജകാവ, ആത്മാനുരുപന്‍, അഭ്യമിതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean