മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മട്ടക്കുതിര Edit
    പൊക്കം കുറഞ്ഞതും ഗതിവേഗമുള്ളതുമായ ഒരു ജാതി കുതിര


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അംശനം, പതിഞ്ഞമട്ട്, യൂവം, ഉപതപന, underground


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean