മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മടു Edit
    ഇച്ഛാഭംഗം


മടു Edit
    പൂന്തേന്‍, മാധുര്യം
    nectar of flowers, sweetness


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blight, dismay, അഗ്നിദേവന്‍, അകടഖാദക, അസ്വര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean