മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മടങ്കല്‍ Edit
    യമന്‍, സിംഹം
    yama, lion


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ seista, പ്രാഗ്ഭാവം, യമകം, അകൃത്യം, അഭവ്യ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean