മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഞ്ഞച്ചേമന്തി Edit
    ഒരു പൂച്ചെടി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bruit, pay, ramify, അതിസന്ധം, അന്തര്‍വ്വംശം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean