മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഞ്ജരിത Edit
    പൂങ്കുലയോടുകൂടിയ, മൊട്ടിട്ട


Entries from Datuk Database

മഞ്ജരിത(വിശേഷണം):: പൂങ്കുലയോടുകൂടിയ
മഞ്ജരിത(വിശേഷണം):: മൊട്ടിട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fallible, അപവാരിതം, അതൃണാദ, അനതിവിളംബിത, ബന്ധുകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean