മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഞ്ച് Edit
    അഴക്, രത്നം
    beauty, jewel


മഞ്ച്
(പര്യായം) സഞ്ജീവനം


മഞ്ച Edit
    വലിയ എണ്ണത്തൊട്ടി
    a big oil trough


മഞ്ച Edit
    ശവപ്പെട്ടി
    coffin, box in which a corpse is buried or cremated


Entries from Datuk Database

മഞ്ച(നാമം):: വലിയ എണ്ണത്തൊട്ടി
മഞ്ച(നാമം):: ശവപ്പെട്ടി
മഞ്ച(നാമം):: വൃക്ഷത്തിലുള്ള പൊത്ത്
മഞ്ച(നാമം):: കുടുക്ക്, കെണി
മഞ്ച്(നാമം):: അഴക്
മഞ്ച്(നാമം):: രത്നം
മഞ്ച്(നാമം):: മഞ്ഞ്
മഞ്ച്(നാമം):: മേഘം
മഞ്ച്(നാമം):: ഇളമ
മഞ്ച്(നാമം):: കട്ടില്‍
മഞ്ച്(നാമം):: ആനയുടെ മൂക്ക്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ communion, അകാര്‍പ്പണ്യം, ബഹുരൂപം, പോക്ക്, പ്രത്യുല്‍ക്രമണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean