മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഞ്ചാടി Edit
നാമം
    ഒരു വൃക്ഷം, അതിന്‍റെ കായ്ക്കകത്തുള്ള കുരു
    the tree adanthera pavonia


Entries from Datuk Database

മഞ്ചാടി(നാമം):: ഒരു വൃക്ഷം, അതിന്‍റെ കായ്ക്കകത്തുള്ള കുരു
മഞ്ചാടി(നാമം):: ഒരു തൂക്കം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ your, അപഹിത, വെളിച്ചത്താക്കുക, ഘടകം, കടവായ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean