മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മങ്കിണി Edit
    മങ്ങിണി, അലസന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dumbly, അജരന്‍, അംഗസംജ്ഞ, ചിങ്ക്, യേനകേനപ്രകാരേണ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean