മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മങ്കിണി Edit
    മങ്ങിണി, അലസന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ trinket, ആഗ്രായണം, ഇച്ചിരി, ചീനകം, വൈധവ്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean