മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മങ്കലം Edit
    മണ്‍കലം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപവര്‍ണ്ണ, അധൂത, അബ്ധിമേഖല, ആവര്‍ത്തിക്കുക, ആശുകാരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean