മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മക്കുണം Edit
    മൂട്ട
    bedbug


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ armageddon, അഗ്നിപ്രസ്തരം, ആലടവിജ്ഞാനം, ബലാചതുഷ്ടയം, ചെടുക്കനെ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean