മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മകുരം Edit
    മുകുരം, മകുലം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bugger, അഭിമാനിതം, ഫണാസ്വനം, ഭാര്യജിതം, ഇന്ദുകാന്ത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean