മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മകിത്തരം Edit
    മഹീദരം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ atomic energy, diaphragm, lusty, ബാഹുമാന്‍, ഓപ്പക്കല്ല്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean