മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മകരകുണ്ഡലം Edit
    വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു കര്‍ണ്ണാഭരണം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആഹ്വായകന്‍, ചോതന, വങ്കത്തം, അനിര്‍വ്വചനീയം, ആഞ്ജനേയന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean