മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മംഗലപ്രദം Edit
    മംഗളകരമായത്, ശംഖ്
    something auspicious, conch


Entries from Datuk Database

മംഗലപ്രദം(നാമം):: മംഗളകരമായത്
മംഗലപ്രദം(നാമം):: ശംഖ്
മംഗലപ്രദം(നാമം):: മംഗളപ്രദം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ baritone, shipment, അര്‍ദ്ധപണം, അനൗദ്ധത്യം, പീതാംബരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean