മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മംഗലപ്രദം Edit
    മംഗളകരമായത്, ശംഖ്
    something auspicious, conch


Entries from Datuk Database

മംഗലപ്രദം(നാമം):: മംഗളകരമായത്
മംഗലപ്രദം(നാമം):: ശംഖ്
മംഗലപ്രദം(നാമം):: മംഗളപ്രദം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ as good as gold, detach, sorosis, blooming, വ്രജകന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean