മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മംഗലപ്പായ് Edit
    പന്തിപ്പായ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആയുഷ്കാര, വരാംഗി, രായസക്കാരന്‍, ക്ഷതം, കാപാലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean