മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മംഗലകാലം Edit
    ശുഭമുഹൂര്‍ത്തം
    auspicious hour


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനവധീരിത, ഒല്ലി, വൃക്ത, മടവയ്ക്കുക, മൗനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean