മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭൗമികം Edit
    ഭൂമി സംബന്ധിച്ച


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ഷബീജം, ആത്മോദയന്‍, തടുപ്പ്, war time, കോകിറുകഴുത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean