മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭൗമ Edit
    ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച
    pertaining to the earth


Entries from Datuk Database

ഭൗമ2(നാമം):: മൂവില
ഭൗമ1(വിശേഷണം):: ഭൂമിയിലുണ്ടായ, ഭൂമി സംബന്ധിച്ച
ഭൗമ1(വിശേഷണം):: കുജനെ സംബന്ധിച്ച

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ because, semeiography, അദ്ധ്യര്‍ബുദം, ഇരെക്കുക, ഭഗ്നപ്രതിജ്ഞ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean