മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭ്രാതൃസ്നേഹ Edit
    സഹോദരസ്നേഹം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ abracadabra, ballot box, greenery, irate, അശ്വതീര്‍ത്ഥം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean