മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭോമീര Edit
    പവിഴം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അന്തര്‍ഭാവം, പിഴപ്പിക്കുക, തുനിയുക, shop soiled, വെകുളുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean