മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭോജനം Edit
    കാക്ക


ഭോജനം Edit
    ഭക്ഷണം, വസ്തുവക
    food, property


ഭോജനം
(പര്യായം) സഞ്ജീവനി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pat, scout, അജവീഥി, ഇടച്ചല്‍, യാമക്കോഴി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean