മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭോജം Edit
നാമം
    ഒരു രാജ്യം, ഭാരത്തിലെ 56 രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന്.
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആഴ്ത്തുക, ആനക്കുഴി, പോത്യാ, പെരുമരം, കോന്ത്രപ്പല്ല്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean