മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭോഗവസ്തു Edit
    അനുഭവത്തിലുള്ള വസ്തു


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഭിജ്ഞാനശ്കുന്തളം, യൗഷ്മക, ഒഭയം, പ്രണിഹിത, കന്നി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean