മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭേദോപായം Edit
    ഭേദം നോക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ conjoin, makeshift, nitrite, ആഞ്ഛനം, ഭിണ്ണാകാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean