മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭേദപ്പൊയ്യ Edit
    വസ്തുക്കളുടെ ഭേദത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഭ്രമം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ammeter, arras, ബത്തേല, ചുരണ്ടല്‍, അനന്വയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean