മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭേത്താ Edit
    ഭേദനം ചെയ്യുന്നവന്‍, കലഹമുണ്ടാക്കുന്നവന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപദിശം, ആലുകിലം, ഇട്ടുഴി, യാജ്ഞസേനി, വാചക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean