മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭൃഗുരേഖ Edit
    ശ്രീവത്സ രേഖ


Entries from Datuk Database

ഭൃഗുരേഖ(നാമം):: ശ്രീവത്സരേഖ (ഭൃഗു ചവിട്ടിയ അടയാളത്തെ വിഷ്ണു ആഭരണമായി ധരിക്കുന്നു എന്നു പദ്മപുരാണം)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ patsy, suspense, മഞ്ഞക്കയ്യോന്നി, പ്രേഷിതര്‍, പുനിതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean