മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭൃംഗാരകം Edit
    പൊന്‍കിണ്ടി, പൊന്‍കൂജ


Entries from Datuk Database

ഭൃംഗാരകം(നാമം):: പൊന്‍കിണ്ടി, പൊന്‍കൂജ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ methyl, ബംഹീമ, പൊരുപൊരെ, കോഷ്ഠാഗ്നി, കാരീഷ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean