മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭൂയിഷ്ഠം Edit
അവ്യയം
    ഏറ്റവും അധികമായി


Entries from Datuk Database

ഭൂയിഷ്ഠം(അവ്യയം):: ഏറ്റവും അധികമായി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ anvil, reputation, bane, ഭോഗിഭുക്ക്, ഒട്ടേ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean