മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭൂതേശ്വരന്‍ Edit
    ശിവന്‍, ബ്രഹ്മാവ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dime, disk, മകുലം, അപച്ഛേദ, ഇറ്റ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean