മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭൂതഭാവനന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു.
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ easterner, track events, പ്രദീപ്യ, പ്രാചീപതി, ഗുരുജനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean