മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭുജംഗത Edit
    വേശ്യാഭര്‍ത്തൃത്വം, വിടവൃത്തി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ therapeutic, അല്പേലസം, ഛുരിതം, അവിരാമ, കര്‍ശനന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean