മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭില്ലോട Edit
    പാച്ചോറ്റി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആങ്ങള്‍, ഭ്രാമിതി, ചുലുകം, മുദ്രിത, അസ്ഥിസഞ്ചയനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean