മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭില്ലോട Edit
    പാച്ചോറ്റി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രജ്ഞാവതി, വിന്തം, മഹാബലം, അന്തസ്സത്വ, പീടാരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean