മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭിന്നകന്‍ Edit
    ബുദ്ധമതക്കാരന്‍


Entries from Datuk Database

ഭിന്നകന്‍(നാമം):: ബുദ്ധമതക്കാരന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fiance, sitzbath, trust, while, ack ack


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean