മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭിണ്ണന്‍ Edit
    ഭോഷന്‍, തടിയന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ clink, പ്രാണരോധം, ചാരിത്ര്യഭംഗം, അവ്യക്തം, ആരത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean