മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭാസ്കരസുതന്‍ Edit
    അര്‍ക്കപുത്രന്‍ നോക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ clamber, evulsion, വിമഥം, കിരാടന്‍, സ്മരവീഥിക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean