മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭാരിച്ച Edit
    വളരെ വലി, കനത്ത


Entries from Datuk Database

ഭാരിച്ച(വിശേഷണം):: കനത്ത, ഭാരമുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chock, വലജം, മാനേല്കരന്‍, പ്രവൃദ്ധി, പദവ്യുല്‍പ്പത്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean