മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭാരികം Edit
    ഭാരിച്ചത്, രോഗഗ്രസ്ഥമായ അവയവം


Entries from Datuk Database

ഭാരികം(നാമം):: ഭാരിച്ചത്
ഭാരികം(നാമം):: ഒരു രോഗം, ഒരിനം മന്ത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ manoeuvre, Ok okay, stantiation, അപ്പാര്‍ത്തീഡ്, അധോഫലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean