മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭാദ്രമാതുരന്‍ Edit
    ഗുണവതിയുടെ പുത്രന്‍


Entries from Datuk Database

ഭാദ്രമാതുരന്‍(നാമം):: ഗുണവതിയായ അമ്മയുടെ പുത്രന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cult, custard, അമ്പുറ, അഭ്യര്‍ച്യമാന, ആവഞ്ചി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean