മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭാണ്ഡാരം Edit
    ഭാണ്ഡാഗാരം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചതിമരണം, വ്യോമഗംഗ, വേദനി, മച്ചമ്പി, മൂച്ചി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean